TV& VIDEO

Chào ngày mới - 22/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 22/5/2016 có một số nội dung chính: Nhiều địa phương tổ chức bầu cử sớm; Không khí bầu cử tại Phú Yên; Khai mạc bầu cử tại Gia Lai...