TV& VIDEO

Chào ngày mới - 24/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 24/5/2016 với những nội dung chính sau: Xu hướng canh tác nông sản tí hon ở Lâm Đồng; Quảng Trị nhân rộng mô hình chống hạn...