TV& VIDEO

Chào ngày mới - 28/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 28/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Hoạt động du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn ổn định; Phục dựng lễ hội Quảng Chiếu; Lãng phí lễ đâm trâu.