TV& VIDEO

Chất lượng cuộc sống: Nội soi tiêu hóa thế hệ mới - Phát hiện sớm và điều trị bệnh tiêu hóa hiệu quả

  • Chất lượng cuộc sống với nội dung: Nội soi tiêu hóa thế hệ mới - Phát hiện sớm và điều trị bệnh tiêu hóa hiệu quả