TV& VIDEO

Đối thoại: Vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản ở Thừa Thiên Huế

  • Đối thoại với nội dung: Vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản ở Thừa Thiên Huế.