TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 01/03/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 01/03/2016 với những nội dung chính sau: Nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn; Gia tăng bệnh tật do thiếu nước...