TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 01/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 01/9/2016 với những nội dung chính: Lãng phí trong hệ thống giết mổ gia súc; Khánh Hòa bỏ hoang khu giết mổ tập trung;...