TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 04/12/2017

  • Kết nối miền Trung ngày 04/12 với nội dung: San sẻ khó khăn ở vùng lũ thiên tai.