TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 04/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 04/01/2016 với những nội dung chính: Điểm mới du lịch Khánh Hòa; Du lịch Đà Nẵng với những đột phá mới; Sức hút di sản Huế;...