TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 05/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/4/2016 với những nội dung chính sau: Măng tươi nhuộm phẩm màu công nghiệp; Nguy cơ "thực phẩm bẩn" từ gia súc bị bệnh...