TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 05/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/7 với những nội dung đáng chú ý: Thị trường tôm - Người nuôi chịu thiệt; Nậu vựa chi phối thị trường thủy sản...