TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 05/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/8/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Trồng rừng thay thế chậm và nhiều bất cập; Chậm trồng rừng thay thế hậu thủy điện.