TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 06/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 06/7 với nội dung: Khó khăn trong việc thực hiện rừng giao khoán tại Quảng Trị; Vì sao người dân phá rừng đã được giao khoán bảo vệ?