TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 07/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 07/4/2016 với những nội dung chính: Canh tác hiệu quả trên vùng đất hạn; Tiết kiệm nước mùa hạn bằng tưới nhỏ giọt; Phát huy vai trò của các tổ thủy nông;...