TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 07/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 07/7 với những nội dung đáng chú ý: Hà Tĩnh triển khai đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường; Quảng Bình tích cực xử lý cá chết bảo vệ môi trường.