TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 08/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 08/4/2016 với những nội dung chính: Góc khuất đằng sau tình trạng khan hiếm lao động biển; Thanh niên nông thôn thiếu việc làm và những hệ lụy...