TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 09/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 09/3/2016 với những nội dung chính: Chất lượng hồ tiêu Tây Nguyên đang giảm sút; Xây dựng nhãn hiệu hoa tập thể; Liên kết sản xuất rau an toàn;...