TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 11/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 11/4/2016 với những nội dung chính: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tiết kiệm nước.