TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 12/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 12/4/2016 với những nội dung chính: Sức hút bài chòi ở thành phố biển; Bảo tồn nghệ thuật bài chòi; Gia đình bài chòi;...