TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 12/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 12/7 với nội dung: Hàng chục năm giữ gìn Rú Chá; Tình nguyện viên bảo vệ thiên nhiên ở vườn quốc gia núi Chúa.