TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 13/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 13/5/2016 với nội dung chính: Quảng Nam ô nhiễm kéo dài tại các mỏm đá; Đà Nẵng khai thác mỏ đá lại gây bức xúc trong dân; Bùng phát ô nhiễm bụi từ cánh đồng muối;...