TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 13/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 13/6/2016 với những nội dung chính: Gánh nợ từ xây dựng nông thôn mới; Nợ đọng hậu nông thôn mới;...