TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 14/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 14/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi biển; Khai thác cạn kiệt nguồn lợi biển.