TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 15/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 15/7 với những nội dung đáng chú ý: Bình Thuận khôi phục sản xuất sau khô hạn; Gia Lai hỗ trợ người dân tái sản xuất sau hạn.