TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 16/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 16/02/2016 với nội dung chính sau: Lao động miền Trung dịch chuyển vào phía Nam; làng lại vắng sau Tết...