TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 17/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 17/5/2016 với những nội dung chính: Lý Sơn làm tốt công tác bầu cử; Trách nhiệm cử tri trước ngày bầu cử...