TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 18/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 18/3/2016 với nội dung chính: Nhức nhối nạn khai thác cát sạn trái phép ở Quảng Trị.