TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 19/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 19/5 với những nội dung đáng chú ý: Kiểm soát khai thác nước ngầm chống hạn; Cân đối nguồn nước ứng phó nắng hạn.