TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 19/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 19/8/2016 với những nội dung chính sau: Khách du lịch đến Bình Định tăng mạnh; Xử lý hướng dẫn viên du lịch trái phép...