TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 20/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 20/5/2016 với những nội dung chính sau: Trách nhiệm cử tri ở vùng đồng bào Chăm; Đảm bảo quyền bầu cử cho người già yếu...