TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 21/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 21/3/2016 với những nội dung chính: Nguy cơ mất mùa do giống và dịch bệnh; Ứng phó hạn hán trong sản xuất nông nghiệp; Tây Nguyên phát triển nông nghiệp công nghệ cao;...