TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 21/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 21/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Cánh đồng không bỏ hoang; Giải quyết vấn đề bỏ hoang đất do hạn hán.