TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 23/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 23/02/2016 với những nội dung: Khai thác thủy sản trái phép tại cảng Chân Mây; Hiệu quả từ các khu bảo vệ thủy sản; Hiệu quả mô hình nuôi cá mú xuất khẩu.