TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 23/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 23/3 với những nội dung đáng chú ý: Ứng phó hạn hán trong sản xuất nông nghiệp; Kinh nghiệm rửa mặn cứu lúa; Hiệu quả từ một công trình ngăn mặn...