TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 23/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 23/6 với nội dung: Nguồn nước Đà Nẵng bị nhiễm mặn; Ý thức cộng đồng sử dụng nguồn nước.