TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 24/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 24/8 với nội dung: Báo động lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật; Tái khởi động chương trình quản lý dịch hại.