TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 25/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 25/02/2016 với những nội dung chính: Những hình ảnh ấn tượng về lãng phí trong đầu tư công.