TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 25/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 25/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Dự án làng thanh niên lập nghiệp gặp khó; Nợ dân hàng chục tỷ đồng tiền đất.