TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 29/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 29/02/2016 với một số nội dung chính sau: Nông dân trồng mía lỗ nặng do nắng hạn; Nông dân trồng mía lỗ nặng do nắng hạn; Tây Nguyên tập trung chống hạn cho cà phê...