TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 30/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 30/6 với những nội dung đáng chú ý: Hợp tác xã kiểu mới - đầu ra cho nông sản; Nan giải thu hút nhân lực làm việc ở hợp tác xã.