TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 31/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 31/3/2016 với những nội dung chính: Nhức nhối nạn phá rừng tại Quảng Bình; Khó khăn trong thực hiện rừng giao khoán tại Quảng Trị; Khi rừng được giao khoán đến từng nhóm hộ quản lý;...