TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 19/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 19/4/2016 gồm một số nội dung chính sau đây: Lương tối thiểu vùng dự kiến thấp hơn mức 12,4%; Sản xuất nho an toàn từ trách nhiệm nông dân; Động đất ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản...