TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 26/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 26/4/2016 có một số nội dung chính: Các nhà hàng miền Trung không được sử dụng cá chết; Cảnh báo sản phẩm độc hại xuất xứ từ Trung Quốc; Nông dân thiếu thông tin về thị trường lúa gạo...