TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 29/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 29/7/2016 có một số nội dung chính sau: Đà Nẵng công khai 113 doanh nghiệp nợ thuế; Quảng Ngãi phát hiện cơ sở chế biến cao mực ô nhiễm; Nhật Bản công bố chương trình nới lỏng định lượng bổ sung...