TV& VIDEO

Người miền Trung - 24/01/2016

  • Người miền Trung ngày 24/01/2016 gặp gỡ nhà báo chiến trường Phan Khắc Hải.