Phóng sự: Nâng cao năng lực hoạt động HTX nông nghiệp