Sáng Phương Nam - 02/12/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 02/12/2020 với nội dung chính: Trách nhiệm trong cách ly; Kiểm soát chặt chẽ người từ nước ngoài vào Việt Nam;...