Sáng Phương Nam - 09/9/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 09/9/2019 với nội dung: Cần Thơ phản cảm cách dẹp chợ Cả Đài, Khó Khăn trong yêu cầu bồi thường bảo hiểm xe