Sáng Phương Nam - 11/7/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 11/7/2019 với nội dung: Những chủ nhân đặc biệt trong đêm Côn Đảo; Đường hư hỏng vẫn đố dù được chỉ đạo giải quyết...