Sáng Phương Nam - 11/8/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 11/8 với nội dung chính: Chính thức để xuất "một giá điện"; Chủ đầu tư chiếm dụng hơn 40 tỷ đồng phí bảo trì;...